Weddingland Barcelona els informa que mitjançant R.D. 463/2020 per el que es declara l’estat d’Alarma per la gestió de la situació de crisis sanitaria ocasionada per el COVID-19. Aquest establiment romandrà tancat fins nova ordre ministerial.

Weddingland Barcelona les informa que mediante R.D. 463/2020, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Este establecimiento permanecerá cerrado hasta nueva orden ministerial.

Our Services

WEDDING BANDS

We work hand by hand with The Diamond Palace, Diamond specialists. They have an own workshop, where the jeweller will create your perfect wedding bands that will seal your love union.

For more information, please call +34 931 933 121